Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ДГ№15"Звънче" участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“​

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020)

в дейности:

Дейност 1: Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Дейност 3: Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти

Дейности 4 и 5: Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и организиране и провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

Научи повече ---> ТУК