Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2OP001-5.001-0001

 

ДГ№15“Звънче“ реализира дейности по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, “, по който бяха продължени дейностите по приключилия проект АПСПО от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г , във връзка с решение, взето на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведен на 28.04.2023 г., като от 01 07.2023 г. до 31.12.2023 г. изпълнението на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ ще продължи по операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (REACT - EU). 

В детската градина се осъществяват дейности основно в частта за осигуряване на допълнителен непедагогически персонал, като след 01.07.2023 г. продължава да се изпълнява като Дейност Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.